Nhân Trùng Đại Chiến chương 80


Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 1
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 2
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 3
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 4
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 5
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 6
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 7
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 8
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 9
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 10
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 11
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 12
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 13
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 14
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 15
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 16
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 17
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 18
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 19
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 20
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 21
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 22
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 23
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 24
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 25
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 26
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 27
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 28
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 29
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 30
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 31
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 32
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 33
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 34
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 35
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 36
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 37
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 38
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 39
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 40
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 41
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 42
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 43
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 44
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 45
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 46
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 47
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 48
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 49
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 50
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 51
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 52
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 53
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 54
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 55
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 56
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 57
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 58
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 59
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 60
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 61
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 62
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 63
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 64
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 65
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 66
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 67
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 68
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 69
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 70
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 71
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 72
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 73
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 74
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 75
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 76
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 77
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 78
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 79
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 80
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 81
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 82
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 83
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 84
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 85
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 86
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 87
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 88
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 89
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 90
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 91
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 92
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 93
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 94
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 95
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 96
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 97
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 98
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 99
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 100
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 101
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 102
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 103
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 104
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 105
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 106
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 107
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 108
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 109
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 110
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 111
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 112
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 113
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 114
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 115
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 116
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 117
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 118
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 119
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 120
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 121
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 122
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 123
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 124
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 125
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 126
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 127
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 128
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 129
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 130
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 131
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 132
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 133
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 134
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 135
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 136
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 137
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 138
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 139
Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến chương 80 trang 140

Các bạn Like Page để cập nhật truyện mới nhất cùng nhóm dịch nhé!

Bình luận về truyện hoặc chém gió cho vui:

Nhân Trùng Đại Chiến chương 80

Bạn đang đọc Truyện tranh Chương 80 được đăng vào lúc 04/08/2022 22:09:19. Cập nhật lần cuối vào 04/08/2022 22:09:19. Nếu các bạn là một người đam mê thể loại truyện tranh: Action Manhwa School Life Supernatural Truyện Màu Webtoon thì chắc chắn Nhân Trùng Đại Chiến là một sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Đây là bộ truyện tranh cực hay được sáng tác bởi tác giả: . Nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bạn bấm vào nút báo lỗi ở đầu trang hoặc bình luận ở cuối truyện. Bọn mình sẽ sửa ngay khi có thể.
Sơ lược nội dung: Jung Soo Chan, một nam sinh với vẻ ngoại hình bóng bẩy, tràn đầy tự tin và luôn thu hút sự chú ý của người khác. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân luôn là "Vua" của nơi mình đang sống, nhưng sâu bên trong lại là mặc cảm về "biến dị" của bản thân mình. Khi cậu còn nhỏ, sau 1 lần vô tình sử dụng thuốc diệt côn trùng để tiêu diệt một con chuồn chuồn, cậu đã bị đột biến và mang gen của giống loài chuồn chuồn kể từ đó. Ngỡ đâu cuộc sống  của Jung Soo Chan sẽ êm ả trôi đi, thì một ngày cậu lại bị truy sát bởi một kẻ mang đột biến bọ ngựa. Và từ đây cũng cũng nhận ra rằng: Không phải chỉ một mình cậu bị đột biến!!